Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
 

Školský klub detí pri ZŠ

História

 HISTÓRIA

Od poslednej možnej dostupnej literatúry môžeme konštatovať, že história školského klubu vo Veľkom Šariši je veľmi mladá.

Prvá zmienka o školskej družine bola uvedená v školskom roku 1964/1965, išlo o tri oddelenia. Je zaujímavé, že práve v tomto ruku  t.j.10.12.1964 bola otvorená a daná do prevádzky nová budova školy, ktorá funguje až po súčasnosť.

Školský rok 1965/1966 3. oddelenia,

                    1967/1968 3. oddelenia,

                    1968/1969 3. oddelenia,

                    1969/1970 3. oddelenia,

                    1973/1974 4. oddelenia.

V kronikách školy v neuvedených rokoch sa školská družina neuvádza.

Ďalšia, ale podrobnejšia zmienka o školskej družine sa uvádza v školskom roku 1980/1981. Išlo o 5. oddelení,

v ktorých pôsobili: p. Balušinská, p. Matheová, p. Sotáková, p. Škerliková, p. Vrábľová.

Šk.rok: 1981/1982

Vedúca ŠD: Margita Matheová                                                                   Prevádzka:   6:30 - 7:30

I.odd.     26 žiakov 1. roč. p. Margita Matheová                                                              11:25 - 16:00

II.odd.    28 žiakov 1.-3.roč. p. Škerliková/Matisková

III.odd.   27 žiakov  2. roč. p. Mária Sotáková

IV. odd. 25 žiakov  2. roč. p. Mária Balušinská

V. odd.  25 žiakov  3. roč. p. Anna Vrábľová

Šk.rok: 1982/1983

Vedúca ŠD: Margita Matheová                                                                                                                           

I.odd.:     p. Anna Vrábľová                                                                                                                                    

II.odd.:    p. Matisková

III. odd.:  p. Margita Matheová

IV. odd.: p. Mária Balušinská

V. odd.:  p. Mária Sotáková    

Šk.rok: 1983/1984 

Vedúca ŠD: Margita Matheová      

I.odd.:     p. Margita Matheová                                                                                                                                    

II.odd.:    p. Mária Sotáková

III. odd.:  p. Anna Vrábľová

IV. odd.: p. Mária Balušinská

Šk. rok: 1984/1985 

Vedúca ŠD: Margita Matheová      

I. odd.:    p. Anna Vrábľová      24 žiakov

II. odd.:   p. Mária Balušinská  23 žiakov

III. odd.:  p. Margita Matheová 24 žiakov

IV. odd.: p. Mária Sotáková    28 žiakov   

O ŠD sa písalo: Podmienky pre výchovnú činnosť ŠD sú dobré. Činnosť v družine je rozmanitá a pestrá. Organizujú pre žiakov besedy, kvízy, športové súťaže, exkurzie a verejno-prospešné práce. V záujmovej činnosti uplatňujú všetky zložky komunistickej výchovy. Vedú žiakov k pracovitosti, zručnosti, samostatnosti, k hygienickým návykom a k čistote životného prostredia. Záujmovú činnosť organizovali v krúžkoch: šikovných rúk, technických prác, v športovom, čitateľskom. Súdr. vych. Sotáková viedla vo svojom oddelení krúžok šikovných rúk, s. vych. Matheová čitateľský krúžok, s. vych. Balušinská pracovala so žiakmi v technickom krúžku a s. vych. Vrábľová pracovala so žiakmi v športovom krúžku. V príprave so žiakmi na vyučovaní píšu domáce úlohy, individuálne pracujú so slabšími žiakmi.

Šk.rok: 1986/1987

Vedúca ŠD: p. Margita Matheová, ŠD navštevovalo 103 žiakov v 4 oddeleniach.

V tomto šk.r. odišla p. Sotáková, prišla p. J. Šarossyová.

I. odd.: p. Jana Šarossyová

II. odd.: p. Anna Vrábľová

III. odd.: p. Mária Balušinská

IV. odd.: p. Margita Matheová

O ŠD sa písalo: Výchovná činnosť ŠD sa prevádzala v štyroch oddeleniach s počtom 103 žiakov. V školskej družine sa pracovalo podľa plánu práce. Práca bola rozdelená na tieto časti: odpočinkovú, rekreačnú, záujmovú, prípravu na vyučovanie, samoobslužnú a spoločensky prospešnú. Vychovávateľky organizovali prácu v oddeleniach tak, aby žiaci mali záujem o prácu a získali určité vedomosti. Organizovali so žiakmi vychádzky ku pomníku padlých hrdinov, MĽK, do prírody, kde organizovali rôzne športovo-branné hry a súťaže medzi oddeleniami. V jesennom období medzi oddeleniami bola súťaž v púšťaní šarkanov. Pri príležitosti Dňa armády navštívili vojenské kasárne v Prešove. Zorganizovali exkurzie na ŠPÚ a do závodu Koža - guma - textil a navštívili Kolkáreň, aby vzbudili u žiakov záujem o tento šport. V zimnom období venovali pozornosť hrám ako: hokej, korčuľovanie, stavanie snehuliaka a pod. Pri príležitosti 69. výročia VOSR usporiadali medzi oddeleniami súťaž a kvíz Čo vieš o ZSSR. V kultúrno záujmovej časti usporiadali súťaž Mis bábika a Moja pieseň. Súdr. vychovávateľka Matheová a Vrábľová nacvičili kultúrny program na MDŽ a pionierske zhromaždenie. V telovýchovnej časti plnili so žiakmi Detský odznak zdatnosti. pri príležitosti MDD bola súťaž: Farebný chodník - Mier deťom sveta. V ŠD bolo okresné MZ v oddelení s. Vrábľovej, ktoré bolo hodnotené veľmi kladne. ŠD plní svoje úlohy a poslanie.

Šk.rok: 1987/1988

Vedúca ŠD: Margita Matheová, 4. oddelenia, 95 žiakov, z toho 5 rómovia.

V tomto šk. roku odišla do dôchodku Mária Balušinská, na jej miesto prišla O. Štoffová.

I. odd.: Margita Matheová

II. odd.: Jana Šarossyová

III. odd.: Otília Štoffová

IV. odd.: Anna Vrábľová

O ŠD sa písalo: Školská družina je jednou z najvýznamnejších foriem starostlivosti o detí zamestnaných matiek. Výchova mimo vyučovania sa zameriava viac na rozvoj osobností v citovej sfére a na rozvoj telesnej zdatnosti. Výchovná činnosť je zameraná na: odpočinkovú, rekreačnú, záujmovú, prípravu na vyučovanie, samoobslužnú a spoločensky prospešnú. Pre žiakov sa premietajú filmy, organizujú športovo - branné hry, výtvarné súťaže, návštevy MĽK, exkurzie do závodov a pod. Vychovávateľky pripravujú krátke kultúrne programy a úzko spolupracujú s vyučujúcimi.

Šk. rok: 1988/1989

Vedúca ŠD: Margita Matheová, 4. oddelenia, 108 žiakov, z toho 7 rómov.

I. odd.: Anna Vrábľová

II. odd.: Otília Štoffová

III. odd.: Margita Matheová

IV. odd.: Jana Šarossyová

O ŠD sa písalo: Hlavné úlohy a ich plnenie - účasť žiakov ŠD pri pomníku SNP, spoločná hra - hráme sa v mieri, športová súťaž - najkrajšie preteky, branné hry v prírode. Súťaž o najkrajšieho šarkana. Návšteva a úprava vojenského cintorína, zber gaštanov a liečivých rastlín. Počas Mesiaca ZČSSP: Súťažný kvíz: Čo vieš o ZSSR, výtvarná súťaž: Hry sovietskych deti, posedenie pri samovare s kultúrnym programom. Vychovávateľky organizovali medzi žiakmi v oddeleniach rôzne súťaže ako: miss bábika, ľudových piesní, o najkrajšieho snehuliaka, súťaž s dopravnou tématikou, športové hry a pod. V mesiaci október: Mesiac - úcty k starším navštívili prestarlých občanov a pozdravili ich kytičkou kvetov. Zaujímavým a pre žiakov pútavým podujetím bola beseda s poľovníkmi súdr. Šoltesom a Tóthom. Organizovali sa aj exkurzie do závodu Koža - guma - textil, Kolkáreň, zdravotné stredisko. 1. júna MDD bola súťaž maľovanie na chodníky na tému deti mieru. Žiaci ŠD sa pomerne často zúčastňujú filmových predstavení - 1krát mesačne v mestskom kine. ŠD pomáha škole pri plnení úloh školy a pri skvalitnení výchovno - vzdelávacích výsledkoch.

Šk. rok: 1989/1990

Vedúca ŠD: Margita Matheová, 4. oddelenia, 106 žiakov.

I. odd.: Margita Matheová    28 žiakov

II. odd.: Jana Šarossyová    25 žiakov

III. odd.: Anna Vrábľová       28 žiakov

IV. odd.: Otília Štoffová            25 žiakov 

O ŠD sa písalo: Úlohou ŠD je priblížiť žiakom domáce prostredie a pobyt vonku za každého počasia. Každé oddelenia má v miestnosti koberec a žiaci sa môžu voľne hrať, zabávať sa a poprípade aj odpočinúť si. Pre voľné hry a hry v skupinách majú žiaci didaktické a elektronické hry, ktoré podľa záujmu využívajú. Jedenkrát týždenne p. vyhc. Vrábľová premieta žiakom rozprávkové a náučné filmy. Počas roka organizovali súťažné hry, športové odpoludnia, súťaž ľudových piesní a Miss bábika. Peknou akciou bol "Farebný chodník". V ŠD pracovali podľa programu a metodických príručiek pre ŠD a časopisu Vychovávateľ. Dobrá bola spolupráca s vedením školy, tr. učiteľmi a ZRPŠ.

Po revolúcii v novembri 1989 sa zmenilo oslovenie učiteľov a vychovávateľov. Používalo sa súdruh/súdružka a od r.1990 pán/pani učiteľ/učiteľka, pán/pani vychovávateľ/vychovávateľka.

Šk. rok: 1990/1991

Vedúca ŠD: Margita Matheová, od 8.1.1991 ju vystriedala Anna Vrábľová, 4 oddelenia, 92 žiakov.

I. odd.: Jana Šarossyová      23 žiakov

II. odd.: Otília Štoffová           21 žiakov

III. odd.: Margita Matheová   25 žiakov

IV. odd.: Anna Vrábľová        23 žiakov

O ŠD sa písalo: Práca ŠD prebiehala podľa plánu a bol doplňovaný. Najväčšia pozornosť sa venovala pobytu na čerstvom vzduchu a najmä športovej činnosti a úspechom bola malá športová olympiáda. Žiaci pracovali v krúžku výpočtovej techniky, výtvarnom a pohybových hier. V spolupráci s MsĽK poriadali literárne odpoludnia. Ďalej veľký dôraz sa kládol na prípravu na vyučovanie, pomoc slabším žiakom a starostlivosť o talenty podľa záujmu. Vychovávateľky aktivizovali žiakov pre jednotlivé druhy činnosti podľa záujmu. Vychovávateľka A. Vrábľová zapojila žiakov do detskej hry časopisu Ohník, kde žiak jej oddelenia M. PINDEŠ bol pozvaný do TV Košice a obdržal ocenenie "Správny chlapec".

Šk. rok: 1991/1992

Vedúca ŠD: Anna Vrábľová, 3. oddelenia, 68 žiakov. Odišla Margita Matheová /od 1980/1981/.

I. odd.: Otília Štoffová         22 žiakov

II. odd.: Jana Šarossyová  24 žiakov 

III. odd.: Anna Vrábľová     24 žiakov

O ŠD sa písalo: Práca v ŠD sa riadila Programom výchovnej činnosti prispôsobená podmienkam školy. ŠD je dobre vybavená didaktickou technikou, ktorá sa využíva pre jednotlivé druhy činnosti. Práca je rozdelená na pobyt vonku a v miestnosti. Vychovávateľky okrem svojej náplne práce pracujú aj mimo programu a to nacvičovaním programov na školské a verejné oslavy, zapájajú sa do kultúrnych a športových súťaží. Pani O. štroffová propravuje žiakov na spevácke súťaže. Organizujú športové podujatia, zábavné popoludnia, vychádzky do prírody. A. Vrábľová naďalej spolupracuje s redakciou Ohník, kde posielajú výtvarné práce a žiak FURDA sa zúčastnil MO. Icj práca sa hodnotí kladne.

Šk. rok: 1992/1993

Vedúca ŠD: Anna Vrábľová

Šk. rok: 1993/1994

Vedúca ŠD: Anna Vrábľová, 3. oddelenia, 64 žiakov.

I. odd.: Jana Šarossyová     20 žiakov

II. odd.: Anna Vrábľová        24 žiakov

III. odd.: Otília Štoffová         20 žiakov

Šk. rok: 1994/1995

Premenovalo sa pomenovanie Školskej družina ŠD na Školský klub detí ŠKD.

Vedúca ŠKD: Anna Vrábľová, 3. oddelenia, 68 detí.

Odišla Otília Štroffová a prišla K. Rolíková.

I. odd.: Katarína Rolíková    22 detí

II. odd.: Anna Vrábľová        25 detí

III. odd.: Jana Šarossyová   21 detí

Šk. rok: 1995/1996

Vedúca ŠKD: Anna Vrábľová

I. odd.: Katarína Rolíková    

II. odd.: Anna Vrábľová        

III. odd.: Jana Šarossyová   

Šk. rok: 1996/1997

Vedúca ŠKD: Anna Vrábľová, 3 oddelenia, 76 detí.

Vychovávateľky: Katarína Rolíková, Anna Vrábľová, Jana Šarossyová

Šk. rok: 1997/1998

Vedúca ŠKD: Anna Vrábľová, 3 oddelenia.

Vychovávateľky: Katarína Rolíková, Anna Vrábľová, Jana Šarossyová

Šk. rok: 1998/1999

Vedúca ŠKD: Anna Vrábľová, 3 oddelenia, 59 detí.

Vychovávateľky: Katarína Rolíková, Anna Vrábľová, Jana Šarossyová

Šk. rok: 1999/2000

Vedúca ŠKD: Anna Vrábľová, 3 oddelenia, 59 detí.

V šk. roku 1999/2000 Jana Šarossyová preradená ako učiteľka do špeciálnej triedy.

I. odd.: Katarína Rolíková     20 detí

II. odd.: Terebessyová od 1.9.- do 1.11.1999 / Andrea Čišková  20 detí

III. odd.: Anna Vrábľová        19 detí, od 1.11.1999 oddelenie so skráteným úväzkom pre deti z Kanaša.

Šk. rok: 2000/2001

Vedúca ŠKD: Anna Vrábľová, 2 oddelenia.

Vychovávateľky: Katarína Rolíková, Anna Vrábľová

Šk. rok: 2001/2002

Vedúca ŠKD: Katarína Rolíková, 2 oddelenia.

V šk. roku 2001/2002 Anna Vrábľová preradená ako učiteľka 1. ročníka.

Vychovávateľky: Katarína Rolíková, Andrea Čišková

Šk. rok: 2002/2003 do šk.r. 2006/2007, bez zmeny.

V roku jún/2002 odišla Jana Šarossyová, s jej menom sme sa stretli v šk. r. 1986/1987.

V roku jún/2003 odišla do dôchodku Anna Vrábľová, s jej menom sme sa streli v šk.r.1980/1981.

Vedúca ŠKD: Katarína Rolíková, 2 oddelenia.

Vychovávateľky: Katarína Rolíková, Andrea Čišková

V školskom roku 2006/2007 do dochodku odišla p. Katarína Rolíková - Novotná.

Šk. rok: 2007/2008

Vedúca ŠKD: Andrea Čišková, 3 oddelenia, 64 detí

I. oddelenie: Andrea Čišková - 22 detí

II. oddelenie: Veronika Vaňová t.č. na MD, zastupuje: Katarína Novotná - 21 detí

III. oddelenie: Jana Boháčová - 21 detí

Treba poznamenať, že 3 oddelenia boli naposledy v školskom roku 1999/2000.

 Šk.rok: 2008/2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   

                                                                            

      

 

 

TOPlist